• Bài giảng Quản lý dự án - Bài 2: Khởi tạo dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 2: Khởi tạo dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 2: Khởi tạo dự án, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa khởi tạo dự án; xác định mục đích dự án; xác định stakeholders; danh sách các stakeholder chính;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   10 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 3: Lập kế hoạch

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 3: Lập kế hoạch

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 3: Lập kế hoạch, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan lập kế hoạch dự án; tầm quan trọng của việc lập kế hoạch; xây dựng kế hoạch quản lý dự án; thực hiện chu trình quản lý dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   61 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 5: Giám sát và điều khiển dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 5: Giám sát và điều khiển dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 5: Giám sát và điều khiển dự án, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan giám sát và điều khiển dự án; kịch bản leo thang phạm vi dự án; kiểm soát lịch trình; quản lý kỳ vọng của Stakeholder; giám sát và kiểm soát rủi ro;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản lý dự án - Bài 6: Đóng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 6: Đóng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án - Bài 6: Đóng dự án, bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: đóng dự án hoặc kết thúc giai đoạn; đánh giá dự án; lấy phản hồi từ các thành viên dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   7 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 3: Hoạt động cung ứng dịch vụ

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 3: Hoạt động cung ứng dịch vụ

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 3: Hoạt động cung ứng dịch vụ. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát chung hoạt động cung ứng dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịch vụ; một số hoạt động thương mại dịch vụ cụ thể;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   46 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 4: Các hoạt động trung gian thương mại

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 4: Các hoạt động trung gian thương mại

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 4: Các hoạt động trung gian thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: những vấn đề lý luận trung gian thương mại; các hoạt động trung gian thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   50 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 5: Một số hoạt động thương mại khác

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 5: Một số hoạt động thương mại khác

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 5: Một số hoạt động thương mại khác. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: gia công hàng hóa; đấu giá hàng hóa; đấu thầu hàng hóa - dịch vụ; cho thuê hàng hóa; hoạt động nhượng quyền thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   67 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 2: Hoạt động mua bán hàng hóa

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 2: Hoạt động mua bán hàng hóa

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 2: Hoạt động mua bán hàng hóa. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: hoạt động mua bán hàng hóa; hợp đồng mua bán hàng hóa; mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   29 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 6: Các hoạt động xúc tiến thương mại

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 6: Các hoạt động xúc tiến thương mại

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 6: Các hoạt động xúc tiến thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát chung xúc tiến thương mại; các hoạt động xúc tiến thương mại; hoạt động khuyến mại; quảng cáo thương mại; trưng bày, giới thiệu hàng hóa – dịch vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   32 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 1: Khái quát chung về thương nhân và hoạt động thương mại

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 1: Khái quát chung về thương nhân và hoạt động thương mại

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 1: Khái quát chung về thương nhân và hoạt động thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát chung về thương nhân; hoạt động thương mại; áp dụng pháp luật đối với hoạt động thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 7: Chế tài trong hoạt động thương mại

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 7: Chế tài trong hoạt động thương mại

  Bài giảng Thương mại hàng hóa và dịch vụ - Chương 7: Chế tài trong hoạt động thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát chế tài trong thương mại; các chế tài trong hoạt động thương mại; chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng; miễn trừ trách nhiệm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   35 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và phân loại đại lượng ngẫu nhiên; Quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; các số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p dhktna 25/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số