• Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

    Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

    Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật phân phối nhị thức; Quy luật phân phối Poisson; Quy luật phân phối chuẩn; Quy luật phân phối khi bình phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

     36 p dhktna 25/11/2022 2 0

  • Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

    Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

    Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 1 Biến cố ngẫu nhiên, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bổ túc về giải tích kết hợp; Biến cố ngẫu nhiên; Xác suất của biến cố ngẫu nhiên; Các định lý cơ bản của xác suất; Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Mời các bạn cùng tham khảo!

     44 p dhktna 25/11/2022 2 0

  • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

    Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

    Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 Cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

     39 p dhktna 25/11/2022 1 0

  • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

    Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

    Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của dân, do dân và vì dân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, doa dân, vì dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

     25 p dhktna 25/11/2022 1 0

  • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

    Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

    Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

     52 p dhktna 25/11/2022 1 0

  • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

    Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

    Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đối tượng nghiên cứu môn học; Phương pháp nghiên cứu; Ý nghĩa môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

     10 p dhktna 25/11/2022 1 0

  • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

    Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

    Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

     21 p dhktna 25/11/2022 1 0

  • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

    Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

    Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Văn hóa; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

     32 p dhktna 25/11/2022 1 0

  • Kế toán sự tham gia vốn của chính phủ vào doanh nghiệp

    Kế toán sự tham gia vốn của chính phủ vào doanh nghiệp

    Bài viết Kế toán sự tham gia vốn của chính phủ vào doanh nghiệp trình bày một số vấn đề lý thuyết về kế toán các khoản tham gia vốn của chính phủ (nhà nước) vào doanh nghiệp, để cho thấy khi nào sự tham gia vốn của chính phủ được coi như là khoản trợ cấp, đồng thời mô tả thực trạng tại Việt Nam về vấn đề này và đưa ra một số giải...

     6 p dhktna 25/11/2022 1 0

  • Thang đo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán

    Thang đo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán

    Khoảng cách kỳ vọng kiểm toán là sự khác biệt giữa mức độ thực hiện dự kiến của kiểm toán viên độc lập và người sử dụng thông tin báo cáo tài chính. Bài viết Thang đo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán trình bày tổng quan nghiên cứu về khoảng cách kỳ vọng kiểm toán; Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo khoảng cách kỳ vọng kiểm toán.

     10 p dhktna 25/11/2022 1 0

  • Phát triển hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

    Phát triển hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

    Bài viết Phát triển hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế được nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

     8 p dhktna 25/11/2022 2 0

  • Bàn về chuẩn mực kế toán công quốc tế trên cơ sở tiền mặt

    Bàn về chuẩn mực kế toán công quốc tế trên cơ sở tiền mặt

    Bài viết Bàn về chuẩn mực kế toán công quốc tế trên cơ sở tiền mặt làm rõ lại khái niệm khu vực công, danh mục hiện hành đối với bộ chuẩn mực kế toán và những nét chính trong chuẩn mực trên cơ sở tiền mặt. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp mở ra một hướng mới trong việc tìm hiểu các nội dung xoay quanh kế toán áp dụng cho các đơn vị công...

     8 p dhktna 25/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số