• Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" trình bày kiến thức tổng quát về văn hóa kinh doanh như khái niệm, đặc điểm, vai trò, các hình thức biểu hiện; tổng quan khái niệm, nội dung và hình thức thể hiện, vai trò, những điều kiện, cách thức xây dựng và phát huy triết lý kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời phân tích vấn đề xây dựng và phát huy...

   78 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Văn hóa kinh doanh" tiếp tục trình bày những nội dung cơ bản về văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp như khái niệm, các nhân tố tác động, các bộ phận cấu thành, vai trò của doanh nhân trong phát triển văn hóa doanh nghiệp và hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Kiểm nghiệm thú sản

  Giáo trình Kiểm nghiệm thú sản

  Giáo trình Kiểm nghiệm thú sản cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan ñến cơ sở khoa học và tính pháp lý trong lĩnh vực hoạt động Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, Kiểm soát giết mổ, và Kiểm tra vệ sinh thú y các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   150 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Giáo trình Gis ứng dụng trong quản lý đất đai

  Giáo trình Gis ứng dụng trong quản lý đất đai

  Giáo trình Gis ứng dụng trong quản lý đất đai cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt bằng; Sử dụng công cụ truy vấn thông tin đất đai; Biên tập tạo trang in bản đồ địa chính; Lập bản đồ giá đất; Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;...Mời các bạn...

   101 p dhktna 25/11/2022 2 0

 • Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các vấn đề chung về đất đai; cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p dhktna 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thiết kế quy hoạch sử dụng đất đai phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất theo bộ tài nguyên và môi trường; phân bố đất đai và thiết kế các nội dung trong quy hoạch sử dụng...

   154 p dhktna 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý hạch toán kế toán 1: Phần 1

  Bài giảng Nguyên lý hạch toán kế toán 1: Phần 1

  Phần 1 của bài giảng "Nguyên lý hạch toán kế toán 1" cung cấp cho học viên những nội dung về: những vấn đề cơ bản của nguyên lý kế toán; kế toán vốn bằng tiền; kế toán các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm; kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả;... Mời các bạn cùng tham...

   66 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý hạch toán kế toán 1: Phần 2

  Bài giảng Nguyên lý hạch toán kế toán 1: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Nguyên lý hạch toán kế toán 1" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: báo cáo tài chính; những nguyên tắc cơ bản lập báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán (B01-DN); bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DN); báo cáo lưu chuyển tiền tệ (B03-DN);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính

  Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính

  Bài giảng "Kiểm toán báo cáo tài chính" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền; kiểm toán chu kỳ mua vào thanh toán; kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho và chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản

  Bài giảng Kiểm toán căn bản

  Bài giảng "Kiểm toán căn bản" cung cấp cho học viên những nội dung về: các khái niệm của kiểm toán; báo cáo kiểm toán; gian lận và sai sót - trọng yếu và rủi ro; cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán; hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát; trình tự các bước kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Phần 1

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Phần 1

  Phần 1 của bài giảng "Quản trị ngân hàng" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan quản trị ngân hàng; quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng của Việt Nam; khái niệm ngân hàng thương mại; các nguyên tắc quản trị ngân hàng; quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng: Phần 2

  Bài giảng Quản trị ngân hàng: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Quản trị ngân hàng" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: quản trị tổ chức và nhân lực trong ngân hàng; học thuyết quản trị nguồn nhân lực; quản trị tài sản và vốn trong ngân hàng; quản trị kết quả tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p dhktna 24/10/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số