• Thông tư 36/2021TT-BGDĐT

  Thông tư 36/2021TT-BGDĐT

  Thông tư 36/2021/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích để các bạn tham khảo và giải quyết công việc của mình.

   235 p TaiLieuvn 30/09/2022 6 1

 • Quyết định 2855/QĐ-UBND

  Quyết định 2855/QĐ-UBND

  Quyết định 2855/QĐ-UBND là bản bản quyết định về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng đối với dội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non và phổ thông thành phố Hà Nội năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p TaiLieuvn 30/09/2022 19 1

 • Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT do Bộ giáo dục và Đào tạo ký ban hành quy định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với Giáo viên mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   3 p TaiLieuvn 30/09/2022 12 1

 • Quyết định 2103/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 2103/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 2103/QĐ-BGDĐT do Bộ giáo dục và Đào tạo ký ban hành quy định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo.

   2 p TaiLieuvn 30/09/2022 7 1

 • Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT

  Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT

  Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p TaiLieuvn 13/09/2022 74 1

 • Quyết định 714/QĐ-SGDHCM

  Quyết định 714/QĐ-SGDHCM

  Quyết định 714/QĐ-SGDHCM theo đề nghị của Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Phát triển nhằm ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index phiên bản 3.0. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   30 p TaiLieuvn 24/07/2022 22 1

 • Quyết định 201/QĐ-SGDHCM

  Quyết định 201/QĐ-SGDHCM

  Quyết định 201/QĐ-SGDHCM do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành Quy định hướng dẫn Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p TaiLieuvn 18/07/2022 20 2

 • Quyết định 01/QĐ-SGDVN

  Quyết định 01/QĐ-SGDVN

  Quyết định số 01/QĐ-SGDVN do Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam quyết định về việc ban hành Quy chế thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p TaiLieuvn 18/07/2022 18 1

 • Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN-BGDĐT: Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội.

   28 p TaiLieuvn 27/06/2022 20 1

 • Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT

  Văn bản hợp nhất: Quyết định Ban hành Điều lệ Trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2008.

   23 p TaiLieuvn 27/06/2022 17 1

 • Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020

  Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020

  Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   134 p TaiLieuvn 26/06/2022 47 1

 • Nghị định 158/2016/NĐ-CP

  Nghị định 158/2016/NĐ-CP

  Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 về hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản; báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản; giám đốc điều hành mỏ; xác nhận vốn chủ sở hữu; quy hoạch khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất về khoáng...

   10 p TaiLieuvn 25/06/2022 61 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số