• Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và phân loại đại lượng ngẫu nhiên; Quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên; các số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật phân phối nhị thức; Quy luật phân phối Poisson; Quy luật phân phối chuẩn; Quy luật phân phối khi bình phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p dhktna 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Bài giảng Lý thuyết xác suất thông kê: Chương 1 Biến cố ngẫu nhiên, cung cấp cho người học những kiến thức như: Bổ túc về giải tích kết hợp; Biến cố ngẫu nhiên; Xác suất của biến cố ngẫu nhiên; Các định lý cơ bản của xác suất; Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p dhktna 25/11/2022 2 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 Cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của dân, do dân và vì dân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, doa dân, vì dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đối tượng nghiên cứu môn học; Phương pháp nghiên cứu; Ý nghĩa môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Văn hóa; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức cách mạng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p dhktna 25/11/2022 1 0

 • Ebook English pronunciation in use intermediate (Self-study and classroom use): Part 1

  Ebook English pronunciation in use intermediate (Self-study and classroom use): Part 1

  Ebook "English pronunciation in use intermediate (Self-study and classroom use)" covers all aspects of pronunciation including individual sounds, word stress, connected speech and intonation. English Pronunciation in Use recognises the importance of pronunciation for listening as well as speaking and learners are provided with both receptive and productive practice. Please refer to part 1 of the ebook for details!

   90 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Ebook English pronunciation in use intermediate (Self-study and classroom use): Part 2

  Ebook English pronunciation in use intermediate (Self-study and classroom use): Part 2

  Ebook "English pronunciation in use intermediate (Self-study and classroom use)" with 60 easy-to-use two-page units - explanations and examples of key pronunciation points are presented on left-hand pages with a range of exercises on facing right-hand pages; clear model for repetition - a single British accent is used as a model for learners to listen to and repeat;... Please refer to part 2 of the ebook for details!

   113 p dhktna 24/10/2022 2 0

 • Ebook The good grammar book with answers: Part 1

  Ebook The good grammar book with answers: Part 1

  (BQ) The Good Grammar Book teaches all the grammar needed for speaking and writing in English. It explains the rules, shows how the language works, and gives plenty of practice. It can be used either with the course book in class or as extra practice at home. This book is divided into 2 parts, part 1 presents the following main contents: Be and have, present tenses, talking about the future, past tenses, perfect tenses, modal verbs, passive,...

   163 p dhktna 23/09/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số