Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

Tài liệu "Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc và công dụng các báo cáo tài chính khi phân tích; Phân tích các báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.