Ebook Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân tích và thuyết minh các tỷ số tài chính; Phân tích chênh lệch tiêu thụ, khả năng sinh lời và sức sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.