• Trắc nghiệm quản trị chiến lược

  Trắc nghiệm quản trị chiến lược

  Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có

   11 p dhktna 22/04/2022 39 0

 • Đề tham khảo quản trị chiến lược

  Đề tham khảo quản trị chiến lược

  Quản trị chiến lược (tiếng Anh: strategic management) là khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm xây dựng phương hướng và mục tiêu kinh doanh, triển khai, thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn

   11 p dhktna 22/04/2022 40 0

 • Ngân hàng câu hỏi Quản trị doanh nghiệp - Trần Bảo Loan

  Ngân hàng câu hỏi Quản trị doanh nghiệp - Trần Bảo Loan

  Ngân hàng câu hỏi Quản trị doanh nghiệp gồm các các câu hỏi trắc nghiệm về môn học quản trị doanh nghiệp nhằm giúp cho sinh viên ôn tập để nắm vững hơn kiến thức đã học trong giáo trình, tập khả năng phản xạ nhanh trong các câu hỏi, ôn tập tốt và có kết quả học tập tốt hơn ở môn học này. Mời bạn đọc tham khảo.

   43 p dhktna 22/04/2022 42 0

 • Đề cương ôn thi môn: Quản trị chiến lược

  Đề cương ôn thi môn: Quản trị chiến lược

  Đề cương ôn thi môn: Quản trị chiến lược hệ thống các kiến thức về chiến lược và quản trị chiến lược; xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp; tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá chiến lược. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   9 p dhktna 22/04/2022 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số